ห้องวิจัยวิเคราะห์และสืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (DAKDL)
อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง 803

อาจารย์ประจำห้องวิจัย

งานวิจัย

 • การทำเหมืองข้อมูลบนข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Mining from complex data)
 • การทำเหมืองข้อมูลบนฐานข้อมูลอนุกรมเวลา (Time series Data Mining)
 • การประยุกต์ใช้งานการทำเหมืองข้อมูลในด้านต่างๆ (New applications of Data Mining)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Data Science for Business Analytics)

บุคลากรประจำห้องวิจัย

 1. Prof. Philippe Lenca
 2. นายธนภัทร ฆังคะจิตร
 3. นายกำธร พันธุมะผล
 4. นางสาวิณี แสงสุริยันต์
 5. นายรัตนพงษ์ ชัยรักษ์วัฒนา
 6. นายกฤษณะ ตรีฉลอง
 7. นางสาวนุจรีย์ บุญจี๊ด