การประยุกต์วงจรดิจิตอลขั้นสูง ( ADA )
อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 704

อาจารย์ประจำห้องวิจัย

งานวิจัย

  • ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว (Embedded System)
  • การวิเคราะห์อัลกอรึทึ่มที่ช่วยในการวิเคราะห์วงจรขนาดใหญ่ (Analysis of an Algorithm for VLSI)

บุคลากรประจำห้องวิจัย

  1. นายชนินทร์ วงศ์ใหญ่