หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ (NAIST)
อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง 807, 809, 810

อาจารย์ประจำห้องวิจัย

งานวิจัย

 • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)
 • วิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering)
 • การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 • การนำ Machine (Learning ไปประยุกต์ใช้ Application on Machine Learning)
 • ปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligent)

บุคลากรประจำห้องวิจัย

 1. นาย วีร์ สัตยมาศ
 2. นายวสุเทพ ขุนทอง
 3. นางอารีรัตน์ ทองใบ
 4. นางสาวทัดดาว กลีบพิกุล
 5. นางสาวเชษฐ์สุดา เลนะนันท์
 6. นางสาวสมจินตนา เปรมปราชญ์
 7. นายวีรภัทร แก้วรากมุข