Screen Shot 2558-03-17 at 3.37.27 PM

โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้านสถาปัตยกรรมไอทีองค์กร
(Enterprise Architecture for Executives – Certificate Program)
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึง 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

 • ตารางเรียนและเอกสารประกอบ
 • รายชื่ออาจารย์ผู้สอน วิทยากร และวิทยากรรับเชิญ
 • เอกสารแนะนำหลักสูตร
 • ใบสมัครออนไลน์
 • หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้บริหารด้านนโยบายและแผนงานพัฒนาองค์กร  ในระดับกรม และสำนักงานปลัด หรือเทียบเท่า
  • ผู้บริหารจัดการด้านนโยบาย  และแผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร ในระดับกรม และสำนักงานปลัด หรือเทียบเท่า
  • ผู้จัดการ หรือกำกับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานรัฐ
  • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคำของบประมาณ  การขับเคลื่อนโครงการไอที การวิเคราะห์และการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรภาครัฐ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณไอทีภาครัฐ ที่ต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร และขออนุมัติจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ)
 • ความคาดหวังหลังจากจบหลักสูตรนี้
  • ผู้เรียนจะเข้าใจวิธีการจัดทำคำของบประมาณด้านไอที ให้สอดคล้องกับแนวทางด้านสถาปัตยกรรมองค์กรที่กำหนดโดยคณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (ปัจจุบันเป็นข้อกำหนดสำหรับโครงการไอทีภาครัฐ ที่งบประมาณเกิน 100 ล้านบาท)
  • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการ และพัฒนาทักษะในการร่วมกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร  และจัดทำยุทธศาสตร์ด้านไอทีที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้องค์กร (EA-Enabled Business Transformation)
  • ผู้เข้าเรียนจะได้เข้าใจวิธีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไอทีขององค์กรให้ไปสู่ความเป็นจริงด้วยวิธีบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการผลักดันการปฏิรูปกระบวนการทำงาน และผลักดันการออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรด้วยหลักการ  EA ให้ประสบผลสำเร็จ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์  ๒๗๙๗๐๙๙๙ ต่อ ๑๔๐๓๐๔, ๑๔๕๐ (คุณอรนุช บุตรศรีคุ้ย,คุณภัครจิรา หิรัณจารุกร)       หรืออีเมล์: cpe@ku.ac.th