รายวิชาที่เปิดสอนของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แบ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อยตามหลักสูตรได้ดังนี้