ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทำการพัฒนาและค้นคว้าวิจัยทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในสาขาต่าง ๆ เช่น สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ การโปรแกรมระบบ ปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดการฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  • ผลงานวิจัยและพัฒนาเด่น
  • ผลงานดีเด่นของนิสิต
  • รายชื่อห้องปฏิบัติการ