ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Master of Engineering Program in Computer  Engineeringชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ :  วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม :  Master of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ :  M.Eng. (Computer Engineering)โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต
– สัมมนา 2 หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ 8 หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ข. วิชารอง ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต