โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Doctor of Philosophy Program in Computer Engineering

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Computer Engineering)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Computer Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 7   หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต)
– สัมมนา 4   หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต)
– วิชาเอกบังคับ 3   หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต)
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต

 

 

แบบ 1.2

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 9   หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต)
– สัมมนา 6   หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต)
– วิชาเอกบังคับ 3   หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต)
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

 

 

แบบ 2.1
>

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
– สัมมนา 4 หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต