ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ B.Eng. (Computer Engineering)

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต
  • วิชาแกน 21 หน่วยกิต
  • วิชาเฉพาะบังคับ 66 หน่วยกิต
  • วิชาเฉพาะเลือก 18 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 4. การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต)