ภาควิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรเพื่อสนองความต้องการของประเทศจำนวน 5 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร คือ

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังให้ความร่วมมือในการสอนรายวิชาหลัก รายวิชารอง และรายวิชาเลือก ที่อยู่ในความชำนาญของภาควิชาฯ ดังได้กล่าวข้างต้น ให้แก่หลักสูตรอื่นๆ ทั้งที่เป็นของภาควิชาฯ ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาต่างคณะ และภาควิชาในต่างวิทยาเขต