Exceed Camp

ค่ายทะลุฟ้า หรือ ค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ในสภาพการทำงานร่วมแบบเปิดกว้าง หรือ ค่าย eXceed มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมหลักด้านการฝึกทักษะทั้งด้านวิชาการและสังคมให้แก่นิสิตของภาควิชา

btn_readmore

Freshy Camp

ค่ายสำหรับนิสิตเฟรชชี่ภาคคอม โดยจุดประสงค์ของค่ายคือเพื่อให้เฟรชชี่แต่ละคนได้รู้จักกับเพื่อนใหม่และทำความรู้จักกับพี่ๆ ภาคคอมไปด้วยในเวลาเดียวกัน

btn_readmore

Toffy Camp

ค่ายเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อเยาวชนครั้งที่ 2 ได้จัดขึ้นเพื่ออบรมเยาวชนยุคใหม่ ให้เรียนรู้การ เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# การต่อวงจรดิจิตอลเบื้องต้น การเขียน Android App Inventor อบรมให้ เยาวชนยุคใหม่ ก้าวทันเทคโนโลยีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้

btn_readmore

SOS Camp

ค่ายนี้จัดขึ้นเพื่อนิสิตภาควิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมก่อนที่จะเริ่มเรียนจริง ค่ายนี้จะช่วยให้น้องๆ ได้เรียนรู้พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับวิชาต่างๆในภาควิชา

btn_readmore

กิจกรรมทำบุญปีใหม่ภาควิชา

กิจกรรมที่นิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกันทำบุญในโอกาสการขึ้นปีใหม่ที่เกิดขึ้นทุกปีเป็นประจำ

btn_readmore