ช่วงเวลาที่จัดงาน

เดือนมิถุนายน (ก่อนเปิดเรียนภาคต้น)

ค่ายครั้งที่ 11 วันที่ 7-13 มิถุนายน 2557

สถานที่จัดกิจกรรม

แสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

นิสิต CPE และ SKE ชั้นปีที่ 2

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นิสิต CPE และ SKE ชั้นปีที่ 1

รายละเอียด

ค่ายทะลุฟ้า หรือ ค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ในสภาพการทำงานร่วมแบบเปิดกว้าง หรือ ค่าย eXceed มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมหลักด้านการฝึกทักษะทั้งด้านวิชาการและสังคมให้แก่นิสิตของภาควิชา

ค่ายทะลุฟ้าในแต่ละปีจะมีธีมประจำปีซึ่งเป็นธีมที่จะกำหนดโปรเจคของน้องๆ ในค่าย โดยในช่วงระยะเวลาค่ายพี่ๆ จะสอนพื้นฐานความรู้เบื้องต้นให้กับน้องๆ เพื่อนำไปใช้ในการทำโปรเจค

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นการจัดการเพื่อการเรียนการสอนวิชา 219211 ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ สำหรับนิสิตปริญญาตรีวิชาบังคับหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ และวิชาเลือกหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • เพื่อเป็นการจัดกิจกรรม “วิศวกรยุคใหม่”
  • เพื่อเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรในด้านการดำเนินการ สำหรับนิสิตชั้นปีอื่นของภาควิชา
  • เพื่อเพิ่มทักษะและสร้างทัศนคติของการโปรแกรม
  • เป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของนิสิต

 

ภาพกิจกรรม

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง