ช่วงเวลาที่จัดงาน

เดือนกันยายน, พฤศจิกายน
09.00 – 17.00 น

ครั้งที่ 5 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

สถานที่จัดกิจกรรม

อาคารนานาชาติ 17 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

กลุ่มนิสิต CPE และ SKE

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

บุคคลที่สนใจ

รายละเอียด

Barcamp บาร์แคมป์ คือกิจกรรมสัมมนาเปิดกว้างสำหรับทุกคน ผู้เข้าร่วมงานทุกๆ คน มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน สร้างเครือข่าย เรียนรู้และทำงานร่วมกัน แม้ว่าบาร์แคมป์ส่วนใหญ่จะเป็นการรวมกลุ่มของผู้ที่สนใจด้านเทคโนโลยี แต่หัวข้อในการพูดคุยสนทนานั้นไม่มีขอบเขตจำกัด ผู้เข้าร่วมงานสามารถร่วมพูดคุยในหัวข้อใดๆ ก็ได้ โดยผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะร่วมกันเลือกหัวข้อที่น่าสนใจ

Barcamp Bangkhen คือ Barcamp ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในงานบาร์แคมป์

 

ภาพกิจกรรม

ภาพจาก Facebook Barcamp Bangkhen

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง