toffee
ช่วงเวลาที่จัดงาน

ค่ายครั้งที่ 2 จัดวันที่ 15-19 มีนาคม 2554

สถานที่จัดกิจกรรม

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

นิสิต CPE

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายละเอียด

ค่ายเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อเยาวชนครั้งที่ 2 ได้จัดขึ้นเพื่ออบรมเยาวชนยุคใหม่ ให้เรียนรู้การ เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# การต่อวงจรดิจิตอลเบื้องต้น การเขียน Android App Inventor อบรมให้ เยาวชนยุคใหม่ ก้าวทันเทคโนโลยีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ รวมทั้งเป็น การแนะแนวทางการศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เข้าร่วมค่าย

 

ภาพกิจกรรม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง