Connek

โครงการสานสัมพันธ์ของนิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้นิสิตของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มาทำความรู้จักกัน ผ่านการทำกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาร่วมกัน

btn_readmore