ช่วงเวลาที่จัดงาน

เดือนกันยายน
09.00 – 18.00 น

ครั้งที่ 6 วันที่ 29 มีนาคม 2558

สถานที่จัดกิจกรรม

อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

ตัวแทนนิสิต CPE (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
และ CP (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

CPE (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และ
CP (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

รายละเอียด

ConneK (Connections of CU and KU Computer Engineering Students) เป็นโครงการสานสัมพันธ์ของนิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้นิสิตของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มาทำความรู้จักกัน ผ่านการทำกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาร่วมกัน KonneC (เมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพ) หรือ ConneK (เมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ) จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2553 โดยในครั้งแรก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ ตั้งแต่ครั้งนั้น ทั้งสอง มหาวิทยาลัยก็สลับกันเป็นเจ้าภาพมาโดยตลอด

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 สถาบัน

 

ภาพกิจกรรม

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

http://www.connek.net