ตำแหน่ง: เจ้าหน้าระบบงานคอมพิวเตอร์
อีเมล: fengptn(at)ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1402