ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล: fengjwk(at)ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1402