ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล: fengnsp@ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1434