ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล: fengprh@ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1450