ชื่อ-นามสกุล ห้องพัก เบอร์โทร อีเมล
Dr. James Edward Brucker 319 02-797-0999 # 1431 jbrucker(at)yahoo.com
รศ.ดร. กฤษณะ  ไวยมัย 425 02-797-0999 # 1430 fengknw(at)ku.ac.th
ผศ.ดร. เขมะฑัต  วิภาตะวนิช 304 02-797-0999 # 1422 pop(at)ku.ac.th
ผศ.ดร. จเร  เลิศสุดวิชัย 308 02-797-0999 # 1413 jan(at)ku.ac.th
รศ.ดร. จันทนา  จันทราพรชัย  416 02-797-0999 # 1451 fengcnc(at)ku.ac.th
ดร. จิตติ  นิรมิตรานนท์  313 02-797-0999 # 1467 fengjini(at)ku.ac.th
ผศ.ดร. จิตร์ทัศน์  ฝักเจริญผล 411 02-797-0999 # 1427 jtf(at)ku.ac.th
ผศ. เฉลิมศักดิ์  ฉัตรดอกไม้ไพร 317 02-797-0999 # 1418 ccd(at)ku.ac.th
ผศ.ดร. ชัยพร  ใจแก้ว 422 02-797-0999 # 1424 Chaiporn.J(at)ku.ac.th
ผศ.ดร. ธนาวินท์  รักธรรมานนท์  319 02-797-0999 # 1431 fengtwr(at)ku.ac.th
ดร. บัณฑิต  มนัสเกษมศักดิ์ 422 02-797-0999 # 1405 fengbdm(at)ku.ac.th,
รศ. ประดนเดช  นีละคุปต์ 406 02-797-0999 # 1415 pom(at)ku.ac.th,
ผศ. ปรีดา  เลิศพงศ์วิภูษณะ 306 02-797-0999 # 1410 plw(at)ku.ac.th
รศ.ดร. พันธุ์ปิติ  เปี่ยมสง่า 421 02-797-0999 # 1419 pp(at)ku.ac.th
ผศ.ดร. พีรวัฒน์  วัฒนพงศ์ 413 02-797-0999 # 1417 pw(at)ku.ac.th
ดร. ภัทร ลีลาพฤทธิ์ 409 02-797-0999 # 1448 pattara.l(at)ku.ac.th
ดร. ภารุจ  รัตนวรพันธุ์ 312 02-797-0999 # 1466 fengprrb(at)ku.ac.th
ผศ.ดร. ภุชงค์  อุทโยภาศ 410 02-797-0999 # 1423 pu(at)ku.ac.th
ดร. มนต์ชัย  โศภิษฐกมล 306 02-797-0999 # 1432 fengmcs(at)ku.ac.th
ผศ.ดร. ยอดเยี่ยม  ทิพย์สุวรรณ์ 314 02-797-0999 # 1442 yodyium(at)gmail.com
รศ. ศิริพร  อ่องรุ่งเรือง 320 02-797-0999 # 1412 fengsrpo(at)ku.ac.th
รศ.ดร. สมชาย  นำประเสิรฐชัย 310 02-797-0999 # 1420 snp(at)ku.ac.th
ผศ.ดร. สมนึก  คีรีโต 423 02-797-0999 # 1138 sk(at)ku.ac.th
ดร. สุภาพร  เอื้อจงมานี 414 02-797-0999 # 1426 fengspe(at)ku.ac.th
รศ. สุรศักดิ์  สงวนพงษ์ 408 02-797-0999 # 1411 surasak.s(at)ku.ac.th
ดร. หัชทัย  ชาญเลขา  412 02-797-0999 # 1443 fenghtc(at)ku.ac.th
รศ.ดร. อนันต์  ผลเพิ่ม 407 02-797-0999 # 1428 anan.p(at)ku.ac.th
ผศ.ดร. อภิรักษ์  จันทร์สร้าง 316 02-797-0999 # 1436 aphirak.j(at)ku.ac.th
ผศ.ดร. อัครพงศ์  พัชรรุ่งเรือง 309 02-797-0999 # 1433 fengstp(at)ku.ac.th
รศ.ดร. อัศนีย์  ก่อตระกูล 418 02-797-0999 # 1408 ak(at)ku.ac.th
รศ.ดร. อานนท์  รุ่งสว่าง 305 02-797-0999 # 1429 fenganr(at)ku.ac.th
ผศ. อินทิราภรณ์  มูลศาสตร์ 318 02-797-0999 # 1414 int(at)ku.ac.th
 สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คุณ นิสิต พรหมา 401 02-797-0999 # 1434 fengnsp(at)ku.ac.th
คุณ สุนันท์ ไหมเลื้อย 401 02-797-0999 # 1437 fengsnm(at)ku.ac.th
คุณ อรนุช บุตรศรีคุ้ย 401 02-797-0999 # 1450 cpe(at)ku.ac.th
คุณ ลักษณา อุณหรัตน์ 401 02-797-0999 # 1403 fenglno(at)ku.ac.th
คุณ อัญชิสา ศรีสะอาด 401 02-797-0999 # 1404 kubuss(at)ku.ac.th
คุณ ภัคจิรา หิรัญจารุกร 401 02-797-0999 # 1450 fengprh(at)ku.ac.th
คุณ ศรีวรรณ ไวยมาลา 401 02-797-0999 # 1404 fengsrs(at)ku.ac.th
คุณ ฉันทนา สว่างเถื่อน 401 02-797-0999 # 1403 fengcns(at)ku.ac.th
คุณ สมพิศ สุขมี 401 02-797-0999 # 1403 fengspso(at)ku.ac.th
 สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา
คุณ พิทักษ์ นาคทรงแก้ว 403 02-797-0999 # 1402 fengptn(at)ku.ac.th
คุณ จารุวรรณ กันสัตรู 403 02-797-0999 # 1402 fengjwk(at)ku.ac.th
คุณ เบญจมาศ ท้วมบำรุง 403 02-797-0999 # 1439 fengbmt(at)ku.ac.th
คุณ สุนันทา ช้างทอง 403 02-797-0999 # 1439 fengsntc(at)ku.ac.th
คุณ ประนอม ศริมังคโล 403 02-797-0999 # 1440 fengpnsl(at)ku.ac.th
คุณ ชัชชฎา นันโต 403 02-797-0999 # 1440 fengcdn(at)ku.ac.th