การศึกษาเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อและนิสิตปัจจุบันนอกจากจะต้องลงทุนทั้งทางด้านเวลาในการเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกับทางเราแล้วนั้น นิสิตในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อและนิสิตปัจจุบันที่มีผลการเรียนดีเป็นพิเศษ และ/หรือ มีความขาดแคลนทางด้านทุนทรัพย์ ทางหน่วยงานต่างๆตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีทุนการศึกษาเพื่อรองรับด้วยเช่นกัน

อัพเดทล่าสุด: 24/02/2015

หมายเหตุ: ข้อมูลที่หน้านี้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการอ้างอิงทั่วไปสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อและนิสิตปัจจุบันเท่านั้น อัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงจากทางมหาวิทยาลัยทุกปี ดังนั้นผู้สนใจโปรดตรวสอบข้อมูลกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อความแน่นอนอีกครั้ง