ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (อาคาร15)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1403-04 1450


GPS Location

Latitude :    13.8460934
Longitude : 100.5686036