anan_guest

รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม อาจารย์ประจำและหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไปเป็นผู้บรรยายรับเชิญที่งาน International Conference FITAT/ISPM 2014 ที่ The Empress Hotel จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557