ขอแสดงความยินดีกับรศ.ยืน ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 41วันที่ 21-22 เมษายน 2565
ทั้งนี้ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ เป็นผู้อุทิศตนและใช้ความรู้องค์ความรู้ด้านวิชาชีพ ก่อเกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษา อันส่งผลถึงประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอเนกประการ