เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการและขอบคุณบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาควิชาฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมมาเป็นระยะเวลานาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมงาน

รายนามผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 

  • นางศรีวรรณ ไวมาลา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป