มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

นางสาว ชญานิน ทองผาสุข
นาย พิสิษฐ์ ศรีจันทร์
นาย  พุทธินัย เข็มจินดา
นางสาว ปนิดา คุปต์หิรัณย์
นาย อภิสิทธิ์ เล็กสมบูรณ์
นาย    สารัช  รุจิรานุรักษ์
นาย    กฤษณะ      ฉายแก้ว
นาย    โอฬาร      สงวนประสิทธิ์
นางสาว ภิญญพร      เอี่ยมมงคล
นาย    นิติ      สันติกุล