ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท  Chaintope  ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยี blockchain พร้อมทั้งมีการประชุมแลกเปลี่ยนการที่พัฒนา blockchain ร่วมกับทาง มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของแอพพลิเคชั่น และ core technology เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์