ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท  Chaintope  ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยี blockchain พร้อมทั้งมีการประชุมแลกเปลี่ยนการที่พัฒนา blockchain ร่วมกับทาง มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของแอพพลิเคชั่น และ core technology เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 


div style=”position: absolute; top: -19999px;left: -19999px;”>
fitness
routine
video
art
health
photography
Therecipe
travel
industry
markets
Motorcar
technique
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
business
fashion
health
news
Streetfashion
Bigdata
Fashionshow
health
Smalltools
Abadgirl
attitude
rendezvous
toys
health
Reduceweight
stretch
business
fashion
health
news
Streetfashion
art
health
photography
Therecipe
travel
fitness
Nutritiousfood
training
Yoga
evaluation
transact
Fashionmagazine
Femalemodels
health
Smalltools
travel
fitness
routine
video
art
health
photography
Therecipe
travel
industry
markets
Motorcar
technique
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
business
fashion
health
news
Streetfashion
Bigdata
Fashionshow
health
Smalltools
Abadgirl
attitude
rendezvous
toys
health
Reduceweight
stretch
business
fashion
health
news
Streetfashion
art
health
photography
Therecipe
travel
fitness
Nutritiousfood
training
Yoga
evaluation
transact
Fashionmagazine
Femalemodels
health
Smalltools
travel
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
catering
Loseweight
Reduceweight
stretch
Abadgirl
attitude
rendezvous
toys
fashion
health
news
Streetfashion
travel
industry
markets
Motorcar
technique
fitness
routine
video
art
health
photography
Therecipe
travel
industry
markets
Motorcar
technique
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
business
fashion
health
news
Streetfashion