ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและประกันคุณภาพหลักสูตรที่เปิดสอน โดยได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ อ.ดร.ยอดมณี เทพานนท์ อ.ดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ อ.ดร.ยอดมณี เทพานนท์ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ รศ.ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ และ รศ.ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิชเป็นคณะกรรมการประเมิน