สมาชิกห้องปฏิบัติการ High Performance Computing and Networking Center 
โดย ผศ.ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ และ รศ.ดร. จันทนา จันทราพรชัย นำนิสิตก้าวสู่การแข่งขันและดับโลก 

2018 Student Supercomputer Challenge
ทีม ICE Bucket จากห้องปฏิบัติการ High Performance Computing and Networking Center ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทย ที่ผ่านการคัดเลือกจาก 300 ทีมและเข้าร่วมในการแข่งขัน The ASC 2018 Student Supercomputer Challenge ระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม ณ เมือง Nanyang สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้รับรางวัล First Prize จากการแข่งขัน

รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขัน

นาย พิสิษฐ์ มรรคไพสิฐ นิสิตปริญญาเอก   สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย สรทัศน์ พรมณีรัตนไตร นิสิตปริญญาโท   สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย กัญจนสิทธ ทองเล็ก นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
นาย พุทธินัย เข็มจินดา นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นางสาว ชญานิน ทองผาสุก นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นางสาว ปณิดา คุปต์หิรัณย์ นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย พิสิษฐ์ ศรีจันทร์ นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓     สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 


 

2018 ISC Student Cluster Competition
ทีม HPCNC จากห้องปฏิบัติการ High Performance Computing and Networking Center ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็น 1 ใน 12 ทีมจากทั่วโลก ในการแข่งขันรายการ 2018 ISC Student Cluster Competition ระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2561 ณ เมือง Frankfurt ประเทศเยอรมนี

รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขัน

นาย พิสิษฐ์ มรรคไพสิฐ นิสิตปริญญาเอก   สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย สรทัศน์ พรมณีรัตนไตร นิสิตปริญญาโท   สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นางสาว ชญานิน ทองผาสุก นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นางสาว ปณิตา คุปต์หิรัณย์  นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย กฤติน มีนรัตนาคร  นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย ภาณุพงศ์ มณีรัตน์  นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย ทรงพล ศรีไสว    นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย นรวิชญ์ อุไรเลิศประเสริฐ นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้