ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้) ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและประกันคุณภาพหลักสูตรที่เปิดสอน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต แจ้งบำรุง ,ดร.ชัยภัฎ วรรธนะสาร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริกร จันทร์นวล เป็นคณะกรรมการประเมิน