อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ADAP-T (Advancing co-Design of integrated strategies with Adaptation to climate change in Thailand) ได้เดินทางไปเมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2561 เพื่อเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Commercial UAV (Drone) Pilot Operations and Applications รวมถึงดูงานด้านศูนย์ข้อมูล และการสื่อสารทางไกลไร้สายระหว่างเกาะสำหรับโรงเรียนมัธยม N High School ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์

โดยได้นำอุปกรณ์สื่อสารไร้สายทางไกลที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบระยะทางการสื่อสารที่สามารถใช้งานผ่านโดรน

ทีมอาจารย์ที่ไปประกอบด้วย

  • อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ
  • รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม
  • ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว
  • ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์
  • ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก JICA และ มหาวิทยาลัยโตเกียว

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


div style=”position: absolute; top: -19999px;left: -19999px;”>
fitness
routine
video
art
health
photography
Therecipe
travel
industry
markets
Motorcar
technique
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
business
fashion
health
news
Streetfashion
Bigdata
Fashionshow
health
Smalltools
Abadgirl
attitude
rendezvous
toys
health
Reduceweight
stretch
business
fashion
health
news
Streetfashion
art
health
photography
Therecipe
travel
fitness
Nutritiousfood
training
Yoga
evaluation
transact
Fashionmagazine
Femalemodels
health
Smalltools
travel
fitness
routine
video
art
health
photography
Therecipe
travel
industry
markets
Motorcar
technique
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
business
fashion
health
news
Streetfashion
Bigdata
Fashionshow
health
Smalltools
Abadgirl
attitude
rendezvous
toys
health
Reduceweight
stretch
business
fashion
health
news
Streetfashion
art
health
photography
Therecipe
travel
fitness
Nutritiousfood
training
Yoga
evaluation
transact
Fashionmagazine
Femalemodels
health
Smalltools
travel
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
catering
Loseweight
Reduceweight
stretch
Abadgirl
attitude
rendezvous
toys
fashion
health
news
Streetfashion
travel
industry
markets
Motorcar
technique
fitness
routine
video
art
health
photography
Therecipe
travel
industry
markets
Motorcar
technique
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
business
fashion
health
news
Streetfashion