อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ADAP-T (Advancing co-Design of integrated strategies with Adaptation to climate change in Thailand) ได้เดินทางไปเมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2561 เพื่อเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Commercial UAV (Drone) Pilot Operations and Applications รวมถึงดูงานด้านศูนย์ข้อมูล และการสื่อสารทางไกลไร้สายระหว่างเกาะสำหรับโรงเรียนมัธยม N High School ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์

โดยได้นำอุปกรณ์สื่อสารไร้สายทางไกลที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบระยะทางการสื่อสารที่สามารถใช้งานผ่านโดรน

ทีมอาจารย์ที่ไปประกอบด้วย

  • อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ
  • รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม
  • ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว
  • ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์
  • ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก JICA และ มหาวิทยาลัยโตเกียว

OLYMPUS DIGITAL CAMERA