ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนายกิจจพันธ์ สิงห์ชัย และนายพิทยุตม์ ชาญเศรษฐิกุล นิสิตชั้นปีที่ 4  สามารถคว้า 3 รางวัลจาก การประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2561 (Innovation for Crime Combating Contest 2018 : I4C-2018) จากทีมที่ส่งเข้าร่วมประกวดกว่า 30 ทีม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายนามนิสิตที่ได้รับรางวัล

นายกิจจพันธ์ สิงห์ชัย นิสิตชั้นปีที่ 4 ส่งประกวดในหัวข้อ A Development of DNS Analyzer System for Domain Name Typosquatting Detection ได้รับ 2 รางวัล คือ

  • รางวัลดีเด่น ประเภทแนวคิด ได้รับเงินสด 7,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
  • รางวัลหัวข้อพิเศษดีเด่น ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

อ.ที่ปรึกษา รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงศ์ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่าย (ANRES)


นายพิทยุตม์ ชาญเศรษฐิกุล นิสิตชั้นปีที่ 4 ส่งประกวดในหัวข้อ Blockchain for Distributed Multimedia Evidences ได้รับรางวัล

  • รางวัลดีเด่น ประเภทชิ้นงาน ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว และ ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายไร้สาย (IWING)