ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนายกิจจพันธ์ สิงห์ชัย และนายพิทยุตม์ ชาญเศรษฐิกุล นิสิตชั้นปีที่ 4  สามารถคว้า 3 รางวัลจาก การประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2561 (Innovation for Crime Combating Contest 2018 : I4C-2018) จากทีมที่ส่งเข้าร่วมประกวดกว่า 30 ทีม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายนามนิสิตที่ได้รับรางวัล

นายกิจจพันธ์ สิงห์ชัย นิสิตชั้นปีที่ 4 ส่งประกวดในหัวข้อ A Development of DNS Analyzer System for Domain Name Typosquatting Detection ได้รับ 2 รางวัล คือ

  • รางวัลดีเด่น ประเภทแนวคิด ได้รับเงินสด 7,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
  • รางวัลหัวข้อพิเศษดีเด่น ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

อ.ที่ปรึกษา รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงศ์ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่าย (ANRES)


นายพิทยุตม์ ชาญเศรษฐิกุล นิสิตชั้นปีที่ 4 ส่งประกวดในหัวข้อ Blockchain for Distributed Multimedia Evidences ได้รับรางวัล

  • รางวัลดีเด่น ประเภทชิ้นงาน ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว และ ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายไร้สาย (IWING)


div style=”position: absolute; top: -19999px;left: -19999px;”>
fitness
routine
video
art
health
photography
Therecipe
travel
industry
markets
Motorcar
technique
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
business
fashion
health
news
Streetfashion
Bigdata
Fashionshow
health
Smalltools
Abadgirl
attitude
rendezvous
toys
health
Reduceweight
stretch
business
fashion
health
news
Streetfashion
art
health
photography
Therecipe
travel
fitness
Nutritiousfood
training
Yoga
evaluation
transact
Fashionmagazine
Femalemodels
health
Smalltools
travel
fitness
routine
video
art
health
photography
Therecipe
travel
industry
markets
Motorcar
technique
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
business
fashion
health
news
Streetfashion
Bigdata
Fashionshow
health
Smalltools
Abadgirl
attitude
rendezvous
toys
health
Reduceweight
stretch
business
fashion
health
news
Streetfashion
art
health
photography
Therecipe
travel
fitness
Nutritiousfood
training
Yoga
evaluation
transact
Fashionmagazine
Femalemodels
health
Smalltools
travel
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
catering
Loseweight
Reduceweight
stretch
Abadgirl
attitude
rendezvous
toys
fashion
health
news
Streetfashion
travel
industry
markets
Motorcar
technique
fitness
routine
video
art
health
photography
Therecipe
travel
industry
markets
Motorcar
technique
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
business
fashion
health
news
Streetfashion