“KuAcar” คว้าอันดับ2 การแข่งขัน AMAS MBD 2016 วันที่19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

การแข่งขัน AMAS MBD 2016 เป็นการแข่งขันรถจำลองไร้คนขับ โดยสั่งงานผ่านระบบซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวไปยังรถจำลอง (Embedded Software) ที่ใช้การพัฒนาแบบ Model Based Development ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในรถยนต์ในปัจจุบัน และอนาคต โครงการนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยแต่ละทีมมีเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว ใส่ความคิดสร้างสรรค์ และทดสอบระบบดังกล่าวกัน 1 ภาคการศึกษา สมาชิกทีม KuAcar ประกอบด้วย

นาย ศุภกฤษฏิ์ เกรียงขจร
นาย วสุธร ศิริยากร
นาย ณัฐชนันท์ ทองเต็ม

มีผศ.ดร. ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยทั้งหมดเป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

AMAS