รศ.ดร.อนันนต์  ผลเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมพบนิสิตทุกชั้นปี ประจำปี2559 โดยมีนิสิตจากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้ทุกคนเข้าร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารภายในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แนะนำอาจารย์ และรับฟังความคิดเห็นจากนิสิตในเรื่องต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น และแจ้งผลดำเนินการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

และทั้งนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากงาน eXceed Camp ครั้งที่ 13   และในช่วงบ่ายเป็นให้นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาพบปะพูดคุยกัน

 

dscf0478