รองศาสตราจารย์ ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในนามที่ปรึกษาของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดสัมมนา TH e-GIF Day 2016 “Moving forward to Digital Government Transformation” รุกสร้างความตระหนักและเผยแพร่ความสำคัญของการพัฒนามาตรฐานข้อมูล เพื่อก้าวสู่ Digital Government ตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เตรียมพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต

โดยสัมมนาในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล ได้บรรยายเรื่อง “Readiness Preparation for Digital Government Transformation”

 

DSCF2104