นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รศ.ดร.อนันต์  ผลเพิ่ม เป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ตระหนักและระลึกถึงพระคุณครูและอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นิสิต ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นิสิตทุกชั้นปีกล่าวความในใจที่มีต่ออาจารย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้อง 0410 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์

DSC_4944