รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นำคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ทำกิจกรรมพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙  ในวันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙

โดยมีวัตถุประสงค์เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และสร้างจิตสำนึกร่วมกันให้กับนิสิตและบุคลากร ทุกท่านในการทำกิจกรรมพัฒนา เพื่อให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี

DSCF0405