ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนิสิตจาก National Institute of Technology, Kitakyushu College ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์จักรกลอัจฉริยะ  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559