รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รศ.ดร.กฤษณะ ไวยมัย และ ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Taipei University of Technology ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 พร้อมนำ และแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการทำงานวิจัย