ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ได้รับคัดเลือกเป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558” จากกระทรวงศึกษาธิการ