รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาทางด้าน Data Analytic และ Cyber Security ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559