รองศาสตราจารย์ อนันต์ ผลเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ Distinguished Professor Ying-Dar Lin จาก Department of Computer Science, National Chiao Ting University เพื่อร่วมประชุมสานต่อความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ Department of Computer Science, National Chiao Ting University เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559