policeคณะผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) เข้าเยี่ยมชมการบริงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมี รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาฯ รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ และ อ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2557 ที่ผ่านมา